Archidat BouwNieuws - bouwnieuws - de-flora-en-faunawet-ook-in-de-bouw
Javascript is uitgeschakeld

De Flora- en faunawet, ook in de bouw

Geplaatst: 10-06-2014
De Flora- en faunawet, ook in de bouw
Beeld: Loo Plan

Na de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet in 2002 duurde het enkele jaren voordat het grote publiek ermee werd geconfronteerd. Vanaf 2006 verschenen er steeds vaker krantenberichten over vertraging van bouwwerkzaamheden door de aanwezigheid van beschermde soorten. Maar ook nu, 12 jaar na ingaan van de wet ziet Loo Plan als ecologisch adviseur grote verschillen in het land. Er zijn bedrijven die flora en fauna integraal in hun planning meenemen, maar er worden nog steeds organisaties onaangenaam verrast als de werkzaamheden worden stilgelegd vanwege een beschermde soort.

Sinds 2002 beschermt de Flora- en faunawet een groot aantal planten- en diersoorten. Net zoals niemand door rood mag rijden moet ook iedereen zich houden aan de Flora-en faunawet. Dus ook bij werkzaamheden in de bouw dient de Flora-en faunawet een item te zijn.

De wet kent onder meer drie belangrijke elementen
1. De lijst van beschermde soorten (bijna 950 soorten), verdeeld in 3 categorieën variërend van de rode bosmier tot aan een bultrug. Voor broedvogels geldt een apart beschermingsregime
2. Het verbod op het doden, verstoren of beschadigen van beschermde dieren en hun holen, nesten en eieren en het verbod op doden, beschadigen of plukken van beschermde planten;
3. De verplichting om voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten.

Quickscan
Werkzaamheden mogen dus niet schadelijk zijn voor de beschermde soorten. Dit kan door bijvoorbeeld rekening te houden met het broedseizoen of te werken met een gedragscode. Lukt dit niet dan is er een ontheffing nodig. Om te weten of u met beschermde soorten te maken heeft laat u eerst een quickscan uitvoeren. Hiermee wordt in beeld gebracht welke soorten op locatie aanwezig zijn of kunnen zijn. De invloed op het werk en de benodigde vervolgstappen zijn dan in een oogopslag duidelijk. Begin hiermee zo vroeg mogelijk in het planproces omdat de vervolgstappen als nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag wel 1,5 jaar in beslag kan nemen. Mocht uit deze quickscan blijken dat de voorgenomen werkzaamheden een conflict met de Flora- en faunawet kunnen veroorzaken is vaak een (uitgebreid) onderzoek naar de daadwerkelijke aanwezigheid van beschermde soorten noodzakelijk. In veel gevallen betreft het een onderzoek naar vleermuizen of andere aan bebouwing gebonden soorten zoals huismus of gierzwaluw.

Gedragscode
Om het werken in de dagelijkse praktijk met de Flora- en faunawet eenvoudiger te maken, heeft de wetgever de gedragscode geintroduceerd. Er zijn gedragscodes voor bestendig beheer en voor ruimtelijke ontwikkeling. Indien bij de uitvoering van werkzaamheden aantoonbaar gewerkt wordt volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode, is een ontheffing niet nodig. In de gedragscode staat beschreven hoe tijdens werkzaamheden schade aan beschermde planten en dieren wordt voorkomen of geminimaliseerd.

Verantwoordelijkheden
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de Flora- en faunawet. Dit is vaak de opdrachtgever en hij is verantwoordelijk om flora- en faunagegevens te overhandigen of te laten onderzoeken. Dit neemt niet weg dat de opdrachtnemer ook verantwoordelijkheid moet te nemen. Net zoals je klanten informeert omtrent een omgevingsvergunning, kun je dit ook doen over de Flora- en faunawet.

De bestuursrechtelijke handhaving wordt tegenwoordig verricht door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij controleren ruimtelijke ingrepen en worden bij (vermeende) overtredingen ingeschakeld onder andere via hun digitale meldingsformulier
Ook in onze directe leefomgeving leven beschermde soorten (denk aan vleermuizen, huismus of bepaalde orchideeën).

Dit is het derde van vier artikelen geschreven door Anja Koning van Loo Plan. In de artikelen komen de Flora- en faunawet, sloop en renovatie, tijdsplanning en fasering en nieuwbouw en innovaties aan bod.

Meer informatie
www.looplan.nl

Overig Bouwnieuws

CDA en D66: snel investeren in woningen en verbinding Almere 18-02-2020
Ook subsidie voor technieken die CO2-uitstoot verminderen 18-02-2020
'Komende jaren meer flexibele woningen in Nederland' 18-02-2020
'Eigenaar appartement krijgt nog vaak te hoge WOZ-aanslag' 17-02-2020
'PFAS-problemen zorgen nog steeds voor hoofdpijn in bouwsector' 17-02-2020
Topman Van Wingerden weg bij BAM 17-02-2020
'Meer actie nodig om stikstofkwestie bouw op te lossen' 14-02-2020
'Stikstofcrisis zit vergroening Rotterdamse haven in de weg' 13-02-2020
Bij meer scholen in Utrecht zit lood in de waterleidingen 13-02-2020
VEH: Doorbraak bewonersinvloed bij grote bouwprojecten 13-02-2020
 

Onze partners

  • Sterk Beton
  • Struyk Verwo Infra
  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
  • VBI
  • VELUX Nederland
  • Wédéflex Duurzame Daksystemen
Sluit deze advertentie