Bouwnieuws - thema - ?id=15&more=true
Javascript is uitgeschakeld

Klimaat

Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen

Naast de warmteweerstand, warmtedoorgang en koudebruggen wordt de bouwfysische kwaliteit van de schil ook beïnvloed door de luchtdichtheid. Daarom bevat het Bouwbesluit ook eisen voor de luchtvolumestroom.

Trias Energetica

Trias Energetica

Om tot een energieneutraal gebouw te komen kunnen verschillende methodes en theorieën toegepast worden. Aan de grondslag van de meeste methodes en theorieën ligt de Trias Energetica. Eén van de meest toegepaste strategieën om de energieprestatie te verbeteren.

Energielabel

Energielabel

Een energielabel geeft de energetische kwaliteit van zowel nieuwbouw als bestaande bouw weer. Er zijn echter verschillende manieren om tot een energielabel te komen. Bij nieuwbouw kan het energielabel worden afgeleid van de EPC. De verschillende manieren om aan een energielabel te komen voor bestaande bouw worden in dit artikel besproken.

Passiefhuis

Passiefhuis

Passiefhuis is een bekend, maar weinig toegepast concept in Nederland. In Scandinavië en Duitsland wordt dit concept vaker toegepast bij nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Bouwbesluit

Bouwbesluit

De wet geeft de richtlijnen voor sociale huisvesting en woningbouwcoöperaties en bevat algemene wettelijke bepalingen voor bouwwerken. In het Bouwbesluit zijn deze bepalingen verder uitgewerkt. De Woningwet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit.

Duurzaamheidscertificaten

Duurzaamheidscertificaten

De EPC is een verplichte duurzaamheidsberekening voor gebouwen. Er zijn echter steeds meer andere certificaten om aan te geven hoe duurzaam een gebouw is. In eerdere artikelen hebben we al gesproken over de Passiefhuismethode (PHPP) en BREEAM. In dit artikel gaan we in op andere duurzaamheidscertificaten en berekeningsmethoden en -software.

DGBC en BREEAM

DGBC en BREEAM

De Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is opgericht in 2008 door ABN AMRO, Redevco, Dura Vermeer, SBRCURnet en de gemeente Amsterdam. Zij is een onafhankelijke organisatie die kennisontwikkeling stimuleert, verbinding tussen participanten faciliteert, opleidingen verzorgt en betrokken is bij evenementen over duurzaamheid.

Active House

Active House

Het Passiefhuis en Active House principe hebben een aantal overeenkomstige kernwaarden, zoals comfort en energiezuinigheid. Een passiefhuis is een woning die zo min mogelijk energie verbruikt. Bij een Active House daarentegen wordt door de woning energie opgewekt.

Energieakkoord

Energieakkoord

De Europese doelstellingen voor 2020 zijn reductie van 20 procent CO2-uitstoot, het vergroten van het aandeel duurzame energie naar 20 procent en 20 procent energiebesparing.

Energiesprong

Energiesprong

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de Energiesprong ontwikkeld, een innovatieprogramma met betrekking tot de bebouwde omgeving. Het wordt uitgevoerd door Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Het doel van de Energiesprong is het samenbrengen van vraag, aanbod, regelgeving en financiering van verduurzaming van bestaande woningen.

Lenteakkoord

Lenteakkoord

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn convenanten opgesteld ter stimulering van duurzame energie en energietechnieken. De drie convenanten zijn: Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen (Meer Met Minder), Convenant Energiebesparing Huursector en Convenant Lente-akkoord voor Energiezuinige Nieuwbouw (Lente-akkoord).

Koudebruggen

Koudebruggen

Bij de berekening van de warmteweerstand van een wand, dak of vloer wordt zowel gekeken naar de warmteweerstand van de schil, als naar de aansluiting op andere constructiedelen. Bij een aansluiting is de isolatielaag soms onderbroken en kan kou de constructie binnen treden. Als de constructie niet op alle plekken dezelfde isolatiewaarde heeft en er tussen de twee gescheiden ruimtes een temperatuurverschil aanwezig is, wordt er gesproken van een koudebrug. Deze koudebruggen of lineaire warmteverliezen worden uitgedrukt in een psi-waarde (Ψ).

Gevelopeningen

Gevelopeningen

In dit artikel gaan we in op de thermische isolatie van gevelopeningen; deuren en ramen. Gevelopeningen worden weergegeven in warmtedoorgang in plaats van de warmteweerstand. De warmtedoorgang wordt weergegeven in Watt per vierkante meter maal Kelvin. Anders gezegd geeft het de hoeveelheid warmte in Watt die per vierkante meter en per graad temperatuurverschil door een materiaal of constructieonderdeel stroomt.

Thermische isolatie

Thermische isolatie

In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de thermische isolatie. De berekeningsmethode is te vinden in NEN 1068. De thermische isolatie heeft grote invloed op de EPC. Betere thermische isolatie verlaagt de EPC waardoor minder aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de eisen te voldoen.

‘Energieneutraal is straks heel normaal’

‘Energieneutraal is straks heel normaal’

Heb jij je huis al energieneutraal gemaakt? Een vraag die over niet al te lange tijd doodnormaal moet zijn, als het aan Wigger Verschoor ligt. Verschoor is projectleider Duurzaam Gebouwde Omgeving bij stichting Urgenda en maakt zich hard voor een sneller duurzaam Nederland. 'Bouwbedrijven moeten zich hierin nu wel meer gaan verdiepen.'

NEN-normen

NEN-normen

In het vorige artikel hebben we de NEN 7120 besproken. Dit is een van de belangrijkste normen voor de EPC-berekening. In zowel het Bouwbesluit als de NEN 7120 wordt verwezen naar andere NEN-normen. Deze normen leggen we in dit artikel in het kort uit.

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen

In eerdere artikelen hebben we gesproken over de EPC. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 7120 voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De NEN 7120 is toepasbaar bij woningen en woningbouw maar ook bij utiliteitsbouw. De norm is voor nieuwbouw en bestaande bouw. Voor bestaande woningen moet ook gekeken worden naar het nader voorschrift (hoofdstuk 6 van ISSO 82.1) in combinatie met de NEN 7120.

Alle ins en outs rond de EPC

Alle ins en outs rond de EPC

In het vorige artikel zijn we ingegaan op het Bouwbesluit en de NEN- en ISSO-normen. Het Bouwbesluit is in 1992 opgezet. Drie jaar later is de Energieprestatienorm (EPN hieraan toegevoegd. De berekening van de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is toen vastgelegd in de NEN 5128 voor woningbouw en in de NEN 2916 voor utiliteitsbouw. Sinds 2011 zijn deze rekenmethodes samengevoegd in de NEN 7120 en wordt de norm vanaf dat moment de Energieprestatie van Gebouwen (EPG) genoemd.

Nederlandse doelstelling voor 2020

Nederlandse doelstelling voor 2020

In 2005 heeft Nederland als onderdeel van de vijftien Europese landen al deelgenomen aan het eerste Kyoto Protocol. De doelstelling was een reductie van broeikasgassen met 6 procent voor 2012. Nederland heeft de eerste doelstelling gehaald onder andere door de aankoop van emissierechten. In 2012 is in Doha een verlenging van het Kyoto Protocol vastgelegd. Nederland is één van de zevenentwintig deelnemende Europese landen die deelneemt aan dit protocol.

EPC-eisen vanaf 1995

EPC-eisen vanaf 1995

Al in 1992, na de klimaatconferentie in Rio de Janeiro, zijn de ontwikkelingen voor een energieprestatienorm van start gegaan. In december 1995 werd deze norm in Nederland ingevoerd. Deze Energieprestatienorm maakt het mogelijk om de energetische kwaliteit van nieuwbouw te bepalen en hier eisen aan te stellen.

Regels opgelegd door Europa

Regels opgelegd door Europa

De afspraken zoals vastgelegd in het Verdrag van Kyoto zorgen voor een wereldwijde reductie van broeikasgassen. Europa had een gezamenlijk doel van 8 procent reductie in 2012 en met als nieuw doel 20 procent reductie in 2020. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen worden vanuit Europa richtlijnen opgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming van deze richtlijnen en de gevolgen als deze niet worden nageleefd.

Wat je moet weten over klimaatverdragen

Wat je moet weten over klimaatverdragen

Deze en komende week vindt de klimaattop in Parijs plaats, de COP 21. In dit artikel kijken wij naar de achtergrond van eerder gemaakte afspraken en klimaatverdragen.

Club of Rome

Club of Rome

De komende weken staan in het teken van de klimaattop in Parijs. De klimaattop is bepalend voor het klimaatbeleid van niet alleen Europa maar van de hele wereld. Op 30 november start de conferentie in Parijs die ongeveer twee weken zal duren.

 
 

Overige thema's

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)  

Artikel niet gevonden?
Zoek in ons nieuwsarchief voor meer artikelen

 

Onze partners

  • BUVA homecare systemen
  • Nelskamp Dakpannen
  • Luxlight
  • Gebr. Bodegraven
  • Kingspan Geïsoleerde panelen
  • De Hoop Pekso
  • Itho Daalderop
Sluit deze advertentie