Educatieartikel 6 bouwbesluit
Javascript is uitgeschakeld

Bouwbesluit

Geplaatst: 01-11-2016
Bouwbesluit

De wet geeft de richtlijnen voor sociale huisvesting en woningbouwcoöperaties en bevat algemene wettelijke bepalingen voor bouwwerken. In het Bouwbesluit zijn deze bepalingen verder uitgewerkt. De Woningwet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit.

In Nederland bestaan al langere tijd voorschriften voor de bouw. Vanaf 1900 is de Woningwet van kracht. Dit was de eerste wet betreffende volkshuisvesting in Nederland. Hierin was een deel van de regelgeving opgenomen die de veiligheid van de bewoner waarborgden. De gemeentes waren zelf verantwoordelijk voor de overige wetgeving. De Woningwet is opgezet om de woonomstandigheden te verbeteren, de bewoning van slechte woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen.

Modelbouwverordening
In 1952 werd de Modelbouwverordening opgezet. De Modelbouwverordening (MBV) is de basis voor de gemeentelijke bouwverordeningen. Iedere gemeente heeft een eigen bouwverordening. De MBV is ontstaan om grotere uniformiteit in het bouwproces te realiseren. Hierin zijn alle niet-bouwtechnische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen opgenomen. Deze is in 1992 volledig herzien. Op dit moment bevat de Modelbouwverordening voorschriften over bouwen op verontreinigde grond, stedebouwkundige voorschriften en voorschriften voor de organisatie van de welstand.

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit is sinds 1992 van kracht. Voor die tijd bepaalde iedere gemeente zelf de bouwvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van de bebouwde omgeving. Met de invoering van het Bouwbesluit is veel complexiteit en ongelijkheid weggenomen. Bovendien werd voor het eerst de isolatie eis geïntroduceerd Tussen 1998 en 2003 is gewerkt aan het Bouwbesluit 2003. Hierin zijn de onduidelijkheden en onvolkomenheden verwijderd en is een volledig document gemaakt. In 2012 is het Bouwbesluit volledig herzien. De grootste verandering is dat alle voorschriften voor bouw, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Dit is bereikt door een verdere integratie van het gebruiksbesluit en de Modelbouwverordening.

NEN- en ISSO-normen
De reken- of bepalingswijze voor de in het Bouwbesluit gestelde eisen staan in de NEN- en ISSO-normen. Voor de Nederlandse wet- en regelgeving worden de internationale en Europese normen aangepast door de stichting Nationaal Normalisatie Instituur – Normalisatie en Normen (NEN). Zij beheren en onderhouden alle Internationale normen (ISO, IEC), Europese normen (EN) en Nederlandse normen (NEN). De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) stelt internationale normen op. Deze normen worden in landen over de hele wereld toegepast. De Europese normen (EN) worden opgesteld door het Europees comité voor Normalisatie. ISSO richtlijnen (niet te verwarren met ISO-normen) zijn opgezet door de ISSO kennisinstituut voor de installatiesector. Het ISSO kennisinstituut verstrekt kennis en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • ACO
  • Xella Nederland SILKA
  • Calduran Kalkzandsteen
  • Berkvens
  • BIA Beton
  • Kubus Informatiesystemen
  • Archidat Bouwformatie
Sluit deze advertentie